Title Image

การให้บริการที่ปรึกษาทางกฎหมาย

ทีมของเราได้พัฒนาความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์จริง เราเป็น บริษัทกฎหมายที่มุ่งมั่นในให้บริการที่ดีเลิศ และให้คำแนะนำคุณภาพแก่ลูกค้า อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

3.1 การให้คำปรึกษาทางกฎหมายและเป็นที่ปรึกษา

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรามีความยินดีที่จะให้บริการ ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่คุณลูกค้าอย่างครบวงจร

3.2 การให้บริการทางกฎหมายสำหรับบริษัท

เราเป็นสำนักงานกฎหมายบริการเต็มรูปแบบที่เชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย กลยุทธ์องค์กร และบริการให้คำปรึกษาด้านภาษี

3.3 การให้บริการทางด้านกฎหมายสำหรับทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์

เราให้บริการด้านกฎหมาย และการวางแผนภาษีสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินต่างๆ

3.4 กฎหมายแรงงาน

เราให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน เช่น เงินค่าชดเชยที่นายจ้างจะต้องให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

3.5 โนตารี พับลิค รับรองเอกสาร ลายมือชื่อ

ทีมงานของเราสามารถทำการรับรองโนตารี ลายมือชื่อ แปลร่างสัญญา และการรับรองเอกสาร (Legalization Service) จากทนายรับรองเอกสาร (Notary Public)

3.6 การรับรองเอกสารแปล หรือลงนามรับรองการแปล

เราให้บริการเกี่ยวกับการรับรองเอกสารจากผู้ที่มีใบอนุญาตรับประกันเอกสารที่ด้รับยอมรับจากรัฐบาลและหน่วยงานราชการ ได้แก่การรับรองคำแปลรับรองสำเนาเอกสาร (Certified True Copy) และรับรองคำแปลเอกสาร (Certified True Translation)