Title Image

การให้บริการสำหรับองค์กร

ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านกฎหมายและบัญชีที่สามารถให้ช่วยให้องค์กรของท่านเติบโต และได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ ไปจนถึงการทำเรื่องขอวีซ่า ประเมินมูลค่ากิจการ ความเสี่ยงของธุรกิจ การจัดทำข้อตกลงต่างๆ ไปจนถึงการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

4.1 จดทะเบียนบริษัท

เราให้บริการจัดตั้งบริษัท และบริการจดทะเบียนนิติบุคคลเต็มรูปแบบ

4.2 การจัดตั้งบริษัทนอกประเทศ

เราให้บริการแบบ One-Stop Shop สำหรับลูกค้าที่ต้องการจัดตั้งบริษัทนอกประเทศ

4.3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

เราให้บริการแบบครบวงจรตามกฎระเบียบอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจใ บอนุญาต และการจดทะเบียนภาษี

4.4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) & ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

เราให้บริการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547

4.5 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เราให้บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่จะช่วยให้คุณลูกค้าได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

4.6 สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

เราให้บริการจดทะเบียนสิทธิบัตรคุ้มครองลิขสิทธิ์

4.7 จัดทำเอกสารยื่นต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

เราให้บริการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งการขอรับการสนับสนุน และการจัดทำบัญชีการใช้สิทธิยกเว้นภาษี BOI

4.8 การทำวีซ่า และการขอใบอนุญาตทำงาน

เราให้บริการจัดทำวีซ่าธุรกิจ, Dependent Visa และ วีซ่าเกษียณอายุ ไปจนถึงการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย

4.9 การประเมินมูลค่าของกิจการ

การประเมินมูลค่าของกิจการของเราได้รับการยอมรับจากตลาดหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน นักกฎหมาย และอื่น ๆ เราให้บริการประเมินมูลค่าธุรกิจที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าองค์กรของเรา

4.10 การสอบทานธุรกิจ

เราให้บริการการสอบทานธุรกิจ (due diligence) ตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการ สำหรับบริษัทมหาชนที่ประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering of Shares)

4.11 การสร้างแบบจำลองทางการเงิน

TRP GROUP ให้บริการแบบจำลองทางการเงิน ที่ช่วยสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจของคุณลูกค้าด้วยโมเดลทางการเงินที่แข็งแกร่ง และแม่นยำ

4.12 การเปิดบัญชีธนาคารในประเทศไทย

เราให้บริการเปิดบัญชีธนาคารในประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงาน หรือประกอบธุรกิจในไทย

4.13 การตรวจสอบที่ดินและทรัพย์สิน

เราให้บริการตรวจสอบที่ดินและทรัพย์สินทางกฎหมาย อย่างเช่นเอกสารสิทธิ์การเป็นเจ้าของที่ถูกต้อง เป็นต้น

4.14 การสอบทานโครงการ (Project Due Diligence)

ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบโครงการ สามารถระบุและชี้แจงข้อตกลงของโครงการ เกี่ยวกับโอกาสและความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี

4.15 การวางโครงสร้างบริษัท สำหรับการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

ทีมงานของเราสามารถให้บริการวางแผนโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย

4.16 จัดทำสัญญาและข้อตกลง

เราให้บริการจัดทำสัญญา ข้อตกลง ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของท่าน